Az iskola története

A Gyermekszem.Pont Alapítvány átfogó céljai között szerepelteti – az alapító okirat szerint – egy saját fenntartása alatt működtetett általános iskola létrehozását.
Az iskola 8 évfolyamon működne, köznevelési keretek között, mert úgy gondoljuk, hogy ez biztosítja a különböző intézményi típusok közötti átjárhatóságot.
Az iskolát 2016 szeptemberében indítjuk el, felmenő rendszerben hozzuk létre.

Iskolánk átfogó koncepciója a rendszerpedagógia mentén bontakozik ki. Igyekszünk egy csokorba gyűjteni mindazokat a korszerű, a XXI. századi kihívásoknak megfelelő pedagógiai módszereket, amelyek mindegyike támogatja a rendszerszemléletet, hisz úgy gondoljuk, a rendszergondolkodás az, ami leginkább hiányzik a mai magyar kompetencia-szemléletű oktatásból.

Miről is van szó valójában?

Az iskolai oktatás egyik legfontosabb feladata az, hogy a tananyag elrendezésekor – figyelembe véve a törvényi szabályozókat, a NAT-ban megfogalmazott célokat, a kerettantervek által elrendelt óraszámokat és tananyagtartalmakat – a fókuszba helyezze a tantárgyak közötti összefüggések bemutatását. A magyar diákok többsége a nyilvánvaló összefüggéseket sem képesek felismerni az egyes tantárgyak között, hisz egymástól abszolút elszeperaltán tanulnak mindent. A sokféle aspektusból történő megvilágítás segít a rendszerszemlélet kialakításában, nagyfokú tudatosságra, az analitikus gondolkodás képességének fejlődésére irányul indirekt, magától értetődő módon.

Ezt a hiátust kívánjuk pótolni a Gyermekszem.Pont Általános Iskola létrehozásával, ahol a pedagógiai, módszertani tudatosság nem opcionális, tehát nem azon múlik, hogy a gyermek megérti-e a tananyagot, jól tudja-e magát érezni az iskolában, érdekes órákon vesz-e részt, hogy éppen melyik pedagógushoz jár, hisz minden kollégánk az adott koncepció mentén dolgozik.

Iskolánkban, támogató környezetben, kisebb csoportban (max.22 fő) változatos tanórai munkaszervezés mentén (egyénileg, párban, kisebb heterogén csoportban) zajlik majd az oktatás, különféle korszerű kooperatív tanulási technikákat alkalmazva.

A kommunikáció központú oktatás, nevelés híveként fontosnak érezzük a gyermekeket aktuálisan foglalkoztató témák megbeszélését a reggeli, beszélgető körök alkalmával, ahol a gyermekek a gyakorlatban, észrevétlenül tanulhatják meg a társas érintkezés szabályait: a másikra való odafigyelést, meghallgatását, az aktív hallgatás technikáját, a véleményalkotást, a megfelelő, adekvát személyes megnyilvánulások fontosságát.

Nagy hangsúlyt fektetünk a modern, digitális eszközök használatának beépítésére tanórai keretbe, hisz az elektronikus tananyagtartalom interaktív módon megjelenik a tanórán, valamint a tananyag feldolgozása során alkalmazzuk az animáció készítésének gyakorlatát is. Úgy hisszük, hogy az iskola, a pedagógus részéről szükséges az innovatív szemlélet, a folyamatos megújulás képessége, mert enélkül nem működhet hatékonyan a pedagógiai munka.

A nálunk tanuló gyermekek esetében komoly hangsúlyt fektetünk a tágabb értelemben vett művészeti nevelés (képzőművészet, zene, tánc, dráma) és a közismereti oktatás egymást támogató kiegészítésére. Az iskola mellett működő, szintén az alapítvány által működtetett Komplex Művészeti Mozgás és Nyelvi Központban zajló foglalkozásokon a nálunk tanuló gyermekek is részt vehetnek, kipróbálhatják mindazokat a tevékenységeket, amelyekhez kedvet éreznek mindenfajta kényszer, komolyabb elköteleződés nélkül. A központunkba való jelentkezéskor tehát nem szervezünk felvételit, nincsenek tagozati vizsgák. Ugyanakkor rendszeresen mutathatják be a gyerekek egy-egy színvonalas közös produkció keretében az elsajátított “tudásukat”. Hisz a “megmérettetés”, a mások előtti megnyilvánulás “gyakorlása” feltétlenül fontos, a mindennapokban kikerülhetetlen. Mindezzel úgy gondoljuk, a családok életét is megkönnyítjük, hisz intézményen belül vehet részt a gyermek változatos szabadidős foglalkozásokon anélkül, hogy a családnak komoly logisztikai akadályokat jelentene a a gyermek, adott foglalkozásra való eljuttatása.

Mindezek mellett fontosnak tartjuk a nyelvtanítás korai elkezdését. Első osztálytól kezdve tanítunk egy választott idegen nyelvet természetesen az életkori sajátosságokat figyelembe véve játékosan, mégis beszédcentrikusan, kezdettől fogva bontott csoportokban. 7. osztálytól kezdve – fakultatív jelleggel, a délutáni órasávokban – van lehetőség a második idegen nyelv elkezdésére.

A Gyermekszem.Pont Általános Iskola, mint közfeladatot ellátó intézmény hivatalos tandíjat nem fizettet a családokkal, saját fenntartását, működési költségét a Komplex Művészeti Mozgás és Nyelvi Központba befizetett szolgáltatási díjakból fedezi.